Përditësimi i fundit: Dhjetor 72021

1. Pranimi juaj.

1.1. Duke vizituar ose duke përdorur një faqe interneti, ju nënkuptoni marrëveshjen tuaj për: (I) këto terma dhe kushte ("Kushtet e shërbimit"); dhe (II) tonë Politika e privatësisë tonë. ("Politika e privatësisë"), dhe e përfshirë këtu me referencë. Nëse nuk pajtoheni me ndonjë nga këto kushte ose me politikën e privatësisë, ju lutemi mos e përdorni Shërbimin.

1.2. Edhe pse ne mund të përpiqemi t'ju njoftojmë kur bëhen ndryshime të mëdha në këto Kushte të Shërbimit, ju duhet të rishikoni periodikisht versionin më të përditësuar. Ne mund, sipas gjykimit tonë, të modifikojmë ose rishikojmë këto Kushte të Shërbimit dhe politika në çdo kohë, dhe ju pranoni të jeni të detyruar nga modifikime ose rishikime të tilla. Asgjë në këto Kushte të Shërbimit nuk do të konsiderohet se jep ndonjë të drejtë ose përfitim të palëve të treta.

2. Shërbimi.

2.1. Këto Kushte të Shërbimit zbatohen për të gjithë përdoruesit e Shërbimit, duke përfshirë përdoruesit të cilët janë gjithashtu kontribues të Përmbajtjes së Shërbimit. "Përmbajtja" përfshin tekstin, softuerin, skriptet, grafikën, fotot, tingujt, muzikën, videot, kombinimet audiovizuale, veçoritë ndërvepruese dhe materialet e tjera në të cilat mund të shikoni, të aksesoni ose të kontribuoni në Shërbimin.

2.2. Disa produkte, shërbime, veçori, funksionalitet dhe përmbajtje të vënë në dispozicion nga ne në Shërbim ofrohen nga palë të treta. Duke hyrë ose duke përdorur ndonjë produkt, shërbim, veçori, funksionalitet ose përmbajtje me origjinë nga Shërbimi, ju pranoni dhe pranoni që ne mund të ndajmë informacion dhe të dhëna me palët e treta me të cilat kemi një marrëdhënie kontraktuale për të ofruar produktin, shërbimin e kërkuar, funksion, funksionalitet ose përmbajtje për përdoruesit tanë.

2.3. Shërbimi mund të përmbajë lidhje me faqet e internetit të palëve të treta që nuk janë në pronësi ose të kontrolluara nga ne. Ne nuk kemi asnjë kontroll dhe nuk marrim asnjë përgjegjësi për përmbajtjen, politikat e privatësisë ose praktikat e ndonjë faqeje interneti të palës së tretë. Përveç kësaj, ne nuk do dhe nuk mund të censurojmë ose modifikojmë përmbajtjen e ndonjë faqeje interneti të palëve të treta. Duke përdorur Shërbimin, ju na çlironi shprehimisht nga çdo përgjegjësi që lind nga përdorimi juaj i çdo faqe interneti të palëve të treta.

2.4. Prandaj, ne ju inkurajojmë të jeni të vetëdijshëm kur largoheni nga Shërbimi dhe të lexoni termat dhe kushtet dhe politikën e privatësisë së secilit uebsajt tjetër që vizitoni.

3. Llogaritë dhe llogaritë e palëve të treta.

3.1. Për të hyrë në disa veçori të Shërbimit, do t'ju duhet të krijoni një llogari. Ju nuk mund të përdorni kurrë llogarinë e një përdoruesi tjetër pa leje. Kur krijoni llogarinë tuaj, duhet të jepni informacion të saktë dhe të plotë. Ju jeni vetëm përgjegjës për aktivitetin që ndodh në llogarinë tuaj dhe duhet ta mbani të sigurt fjalëkalimin e llogarisë tuaj. Ju duhet të na njoftoni menjëherë për çdo shkelje të sigurisë ose përdorim të paautorizuar të llogarisë tuaj.

3.2. Edhe pse ne nuk do të jemi përgjegjës për humbjet tuaja të shkaktuara nga ndonjë përdorim i paautorizuar i llogarisë tuaj, ju mund të jeni përgjegjës për humbjet e faqes së internetit ose të tjerëve për shkak të përdorimit të tillë të paautorizuar.

3.3. Ju mund të jeni në gjendje të lidhni llogarinë tuaj në Shërbimin tonë me llogaritë tuaja të palëve të treta në shërbime të tjera (p.sh. Facebook ose Twitter). Duke lidhur llogarinë tuaj me llogaritë tuaja të palëve të treta, ju pranoni dhe pranoni që jeni dakord për lëshimin e vazhdueshëm të informacionit për ju tek të tjerët (në përputhje me cilësimet tuaja të privatësisë në ato sajte të palëve të treta). Nëse nuk dëshironi që informacioni për ju të shpërndahet në këtë mënyrë, mos e përdorni këtë veçori.

4. Përdorimi i Përgjithshëm i Shërbimit – Lejet dhe Kufizimet.

Ne ju japim leje për të hyrë dhe përdorur Shërbimin siç përcaktohet në këto Kushte të Shërbimit, me kusht që:

4.1. Ju pranoni të mos shpërndani në asnjë medium asnjë pjesë të Shërbimit ose të Përmbajtjes pa autorizimin tonë paraprak me shkrim, përveç nëse i vëmë në dispozicion mjetet për një shpërndarje të tillë nëpërmjet funksionalitetit të ofruar nga Shërbimi, si p.sh. me një riprodhues video të integruar të autorizuar nga ne (" Player i integruar”) ose mjete të tjera të autorizuara që ne mund të caktojmë.

4.2. Ju pranoni të mos ndryshoni ose modifikoni asnjë pjesë të Shërbimit.

4.3. Ju pranoni të mos qaseni në Përmbajtje përmes ndonjë teknologjie ose mjeti të ndryshëm nga vetë Shërbimi, një lojtar i integruar ose mjete të tjera të autorizuara në mënyrë eksplicite që ne mund të caktojmë.

4.4. Ju pranoni të mos e përdorni Shërbimin për asnjë nga përdorimet komerciale të mëposhtme nëse nuk merrni miratimin tonë paraprak me shkrim:

 • shitja e aksesit në Shërbim;
 • shitja e reklamave, sponsorizimeve ose promovimeve të vendosura në ose brenda Shërbimit ose Përmbajtjes; ose
 • shitja e reklamave, sponsorizimeve ose promocioneve në çdo faqe të një blogu ose uebsajti të aktivizuar për reklama që përmban Përmbajtje të dorëzuar nëpërmjet Shërbimit, përveç rasteve kur materiali tjetër që nuk është marrë nga ne shfaqet në të njëjtën faqe dhe është me vlerë të mjaftueshme për të qenë bazë për një të tillë shitjet.

4.5. Përdorimet e ndaluara komerciale nuk përfshijnë:

 • ngarkimi i një videoje origjinale në Shërbim ose mbajtja e një kanali origjinal në Shërbim, për të promovuar biznesin ose ndërmarrjen tuaj artistike;
 • shfaqja e videove tona nëpërmjet një Player të Embeddable në një blog ose faqe interneti të aktivizuar me reklama, duke iu nënshtruar kufizimeve të reklamimit të përcaktuara këtu; ose
 • çdo përdorim që ne e autorizojmë shprehimisht me shkrim.

4.6. Nëse përdorni një luajtës të integruar në faqen tuaj të internetit, nuk mund të modifikoni, ndërtoni ose bllokoni asnjë pjesë ose funksionalitet të luajtësit të ngulitur, duke përfshirë, por pa u kufizuar në lidhjet e kthimit te Shërbimi.

4.7. Ju pranoni të mos përdorni ose lëshoni asnjë sistem të automatizuar, duke përfshirë pa kufizime "robotët", "merimangat" ose "lexuesit jashtë linje", që i qasen Shërbimit në një mënyrë që dërgon më shumë mesazhe kërkesash te serverët e Shërbimit në një periudhë të caktuar kohë sesa njeriu mund të prodhojë në mënyrë të arsyeshme në të njëjtën periudhë duke përdorur një shfletues konvencional në internet. Pavarësisht nga sa më sipër, ne u japim operatorëve të motorëve të kërkimit publik leje për të përdorur merimangat për të kopjuar materiale nga faqja e internetit për qëllimin e vetëm dhe vetëm në masën e nevojshme për krijimin e indekseve të kërkueshme publikisht të materialeve, por jo cache ose arkiva të tilla. Materiale. Ne rezervojmë të drejtën t'i revokojmë këto përjashtime ose në përgjithësi ose në raste specifike. Ju pranoni të mos mbledhni ose të grumbulloni asnjë informacion personalisht të identifikueshëm, duke përfshirë emrat e llogarive, nga Shërbimi, dhe as të përdorni sistemet e komunikimit të ofruara nga Shërbimi (p.sh. komente, email) për qëllime të thirrjeve tregtare. Ju pranoni të mos kërkoni, për qëllime komerciale, asnjë përdorues të Shërbimit në lidhje me Përmbajtjen e tyre.

4.8. Në përdorimin tuaj të Shërbimit, ju do të respektoni të gjitha ligjet në fuqi.

4.9. Ne rezervojmë të drejtën për të ndërprerë çdo aspekt të Shërbimit në çdo kohë.

5. Përdorimi juaj i përmbajtjes.

Përveç kufizimeve të përgjithshme të mësipërme, kufizimet dhe kushtet e mëposhtme zbatohen veçanërisht për përdorimin tuaj të Përmbajtjes.

5.1. Përmbajtja e Shërbimit, dhe markat tregtare, shenjat e shërbimit dhe logot ("Markat") në Shërbim, janë në pronësi ose të licencuara për petreader.net, duke iu nënshtruar të drejtës së autorit dhe të drejtave të tjera të pronësisë intelektuale sipas ligjit.

5.2. Përmbajtja ju ofrohet SI ËSHTË. Ju mund të hyni në Përmbajtje për informacionin tuaj dhe përdorimin personal vetëm siç synohet nëpërmjet funksionalitetit të ofruar të Shërbimit dhe siç lejohet sipas këtyre Kushteve të Shërbimit. Ju nuk do të shkarkoni asnjë përmbajtje nëse nuk shihni një lidhje "shkarkimi" ose të ngjashme të shfaqur nga ne në shërbim për atë përmbajtje. Ju nuk do të kopjoni, riprodhoni, shpërndani, transmetoni, transmetoni, shfaqni, shisni, licenconi ose shfrytëzoni në ndonjë mënyrë tjetër ndonjë Përmbajtje për qëllime të tjera pa pëlqimin paraprak me shkrim të nesh ose të licencuesve përkatës të Përmbajtjes. Pereader.net dhe licencuesit e tij rezervojnë të gjitha të drejtat që nuk janë dhënë shprehimisht në dhe për Shërbimin dhe Përmbajtjen.

5.3. Ju pranoni të mos anashkaloni, çaktivizoni ose ndërhyni ndryshe në veçoritë e Shërbimit që lidhen me sigurinë ose veçoritë që pengojnë ose kufizojnë përdorimin ose kopjimin e çdo Përmbajtjeje ose zbatojnë kufizime në përdorimin e Shërbimit ose përmbajtjes në të.

5.4. Ju e kuptoni se kur përdorni Shërbimin, do të ekspozoheni ndaj Përmbajtjes nga burime të ndryshme dhe se ne nuk jemi përgjegjës për saktësinë, dobinë, sigurinë ose të drejtat e pronësisë intelektuale të ose në lidhje me këtë përmbajtje. Ju më tej kuptoni dhe pranoni se mund të ekspozoheni ndaj Përmbajtjes që është e pasaktë, fyese, e pahijshme ose e kundërshtueshme, dhe ju pranoni të hiqni dorë, dhe në këtë mënyrë hiqni dorë, nga çdo e drejtë ligjore ose e barabartë ose mjete juridike që keni ose mund të keni kundër nesh në lidhje me për këtë, dhe, në masën e lejuar nga ligji në fuqi, bini dakord të dëmshpërbleni dhe të mbani të padëmshëm petreader.net, pronarët, operatorët, filialet, licencuesit dhe të licencuarit e tij në masën më të plotë të lejuar nga ligji në lidhje me të gjitha çështjet që lidhen me përdorimin tuaj të Shërbimit .

6. Përmbajtja dhe sjellja juaj.

6.1. Si mbajtës llogarie, mund të jeni në gjendje të paraqisni Përmbajtje në Shërbimin, duke përfshirë videot dhe komentet e përdoruesve. Ju e kuptoni se ne nuk garantojmë asnjë konfidencialitet në lidhje me çdo Përmbajtje që dorëzoni.

6.2. Ju do të jeni vetëm përgjegjës për përmbajtjen tuaj dhe pasojat e paraqitjes dhe publikimit të përmbajtjes tuaj në Shërbim. Ju pohoni, përfaqësoni dhe garantoni se zotëroni ose keni licencat, të drejtat, pëlqimet dhe lejet e nevojshme për të publikuar Përmbajtjen që dorëzoni; dhe ju licenconi petreader.net të gjitha patentat, markat tregtare, sekretet tregtare, të drejtat e autorit ose të drejtat e tjera pronësore në dhe për këtë përmbajtje për publikim në Shërbimin në përputhje me këto Kushte të Shërbimit.

6.3. Për qartësi, ju ruani të gjitha të drejtat tuaja të pronësisë në Përmbajtjen tuaj. Megjithatë, duke dorëzuar Përmbajtjen në Shërbimin, ju i jepni petreader.net një licencë mbarëbotërore, joekskluzive, pa honorare, e nënlicensueshme dhe e transferueshme për të përdorur, riprodhuar, shpërndarë, përgatitur vepra derivative të, shfaqur dhe kryer Përmbajtjen në lidhje me Shërbimin, duke përfshirë pa kufizim për promovimin dhe rishpërndarjen e një pjese ose të gjithë Shërbimit (dhe veprave të derivuara të tij) në çdo format mediatik dhe përmes çdo kanali mediatik. Ju gjithashtu i jepni çdo përdoruesi të Shërbimit një licencë joekskluzive për të hyrë në Përmbajtjen tuaj nëpërmjet Shërbimit dhe për të përdorur, riprodhuar, shpërndarë, shfaqur dhe kryer përmbajtje të tillë siç lejohet nëpërmjet funksionalitetit të Shërbimit dhe sipas këtyre Kushteve të Shërbimit. Licencat e mësipërme të dhëna nga ju në përmbajtjen video që i dorëzoni Shërbimit përfundojnë brenda një kohe të arsyeshme komerciale pasi të keni hequr ose fshirë videot tuaja nga Shërbimi. Megjithatë, ju e kuptoni dhe pranoni që ne mund të mbajmë, por jo të shfaqim, shpërndajmë ose kryejmë kopje të serverit të videove tuaja që janë hequr ose fshirë. Licencat e mësipërme të dhëna nga ju në komentet e përdoruesve që dorëzoni janë të përhershme dhe të parevokueshme.

6.4. Ju pranoni më tej që Përmbajtja që i dorëzoni Shërbimit nuk do të përmbajë materiale të mbrojtura nga të drejtat e autorit të palëve të treta ose materiale që i nënshtrohen të drejtave pronësore të palëve të treta, përveç nëse keni leje nga pronari i ligjshëm i materialit ose keni të drejtë ligjore për të postuar materiale dhe të na japë të gjitha të drejtat e licencës të dhëna këtu.

6.5. Ju pranoni më tej që nuk do t'i paraqisni Shërbimit asnjë përmbajtje ose material tjetër që është në kundërshtim me këto Kushte të Shërbimit ose në kundërshtim me ligjet dhe rregulloret e zbatueshme vendore, kombëtare dhe ndërkombëtare.

6.6. Ne nuk miratojmë asnjë përmbajtje të paraqitur në Shërbimin nga ndonjë përdorues ose licencues tjetër, ose ndonjë opinion, rekomandim ose këshillë të shprehur aty, dhe ne shprehimisht mohojmë çdo përgjegjësi në lidhje me Përmbajtjen. Ne nuk lejojmë aktivitete që shkelin të drejtën e autorit dhe shkeljen e të drejtave të pronësisë intelektuale në Shërbim dhe do të heqim të gjithë Përmbajtjen nëse njoftohet siç duhet se një përmbajtje e tillë cenon të drejtat e pronësisë intelektuale të tjetrit. Ne rezervojmë të drejtën për të hequr Përmbajtjen pa njoftim paraprak.

7. Përdorimi i Shërbimeve të Komunikimit.

a. Shërbimi mund të përmbajë shërbime të tabelave të buletinit, zona bisedash, grupe lajmesh, forume, komunitete, faqe interneti personale, kalendarë dhe/ose shërbime të tjera mesazhesh ose komunikimi të krijuara për t'ju mundësuar të komunikoni me publikun në përgjithësi ose me një grup (kolektivisht, "Shërbimet e Komunikimit"), ju pranoni të përdorni Shërbimet e Komunikimit vetëm për të postuar, dërguar dhe marrë mesazhe dhe materiale që janë të duhura dhe të lidhura me Shërbimin e Komunikimit të caktuar.

b. Si shembull, dhe jo si kufizim, ju pranoni që kur përdorni një shërbim komunikimi, nuk do të: shpifni, abuzoni, ngacmoni, kërcënoni ose shkelni ndryshe të drejtat ligjore (të tilla si të drejtat e privatësisë dhe publicitetit) të të tjerëve ; publikoni, postoni, ngarkoni, shpërndani ose shpërndani çdo temë, emër, material ose informacion të papërshtatshëm, profan, shpifës, cenues, të turpshëm, të pahijshëm ose të paligjshëm; ngarkoni skedarë që përmbajnë softuer ose materiale të tjera të mbrojtura nga ligjet e pronësisë intelektuale (ose nga të drejtat e privatësisë së publicitetit), përveç nëse zotëroni ose kontrolloni të drejtat për to ose nuk keni marrë të gjitha pëlqimet e nevojshme; ngarkoni skedarë që përmbajnë viruse, skedarë të dëmtuar ose ndonjë softuer ose program tjetër të ngjashëm që mund të dëmtojë funksionimin e kompjuterit të tjetrit; reklamoni ose ofroni për të shitur ose blerë ndonjë mall ose shërbim për çfarëdo qëllimi biznesi, përveç nëse Shërbimi i Komunikimit lejon në mënyrë specifike mesazhe të tilla; të kryejë ose përcjellë anketa, konkurse, skema piramidale ose letra zinxhir; shkarkoni çdo skedar të postuar nga një përdorues tjetër i Shërbimit të Komunikimit që ju e dini, ose në mënyrë të arsyeshme duhet ta dini, nuk mund të shpërndahet ligjërisht në një mënyrë të tillë; falsifikoni ose fshini çdo atribut autori, njoftime ligjore ose të tjera të duhura ose emërtime ose etiketa pronësore të origjinës ose burimit të softuerit ose materialeve të tjera të përfshira në një skedar që është ngarkuar, kufizoni ose pengoni çdo përdorues tjetër që të përdorë dhe shijojë Shërbimet e Komunikimit; shkelin çdo kod sjelljeje ose udhëzime të tjera që mund të jenë të zbatueshme për çdo shërbim të veçantë të komunikimit; të mbledhë ose të mbledhë informacione për të tjerët, duke përfshirë adresat e postës elektronike, pa pëlqimin e tyre; shkelin çdo ligj ose rregullore në fuqi.

c. Ne nuk kemi asnjë detyrim për të monitoruar Shërbimet e Komunikimit. Megjithatë, ne rezervojmë të drejtën për të shqyrtuar materialet e postuara në një shërbim komunikimi dhe për të hequr çdo material sipas gjykimit tonë. Ne rezervojmë të drejtën të ndërpresim aksesin tuaj në ndonjë ose të gjitha Shërbimet e Komunikimit në çdo kohë pa njoftim për çfarëdo arsye.

d. Ne rezervojmë të drejtën në çdo kohë të zbulojmë çdo informacion sipas nevojës për të përmbushur çdo ligj, rregullore, proces ligjor ose kërkesë qeveritare në fuqi, ose të modifikojmë, refuzojmë të postojmë ose heqim çdo informacion ose material, tërësisht ose pjesërisht, në faqen tonë. diskrecioni i vetëm.

e. Gjithmonë tregohuni të kujdesshëm kur jepni çdo informacion personal identifikues për veten ose fëmijët tuaj në çdo shërbim komunikimi. Ne nuk kontrollojmë ose miratojmë përmbajtjen, mesazhet ose informacionin e gjetur në ndonjë shërbim komunikimi dhe, për rrjedhojë, ne në mënyrë specifike hedhim poshtë çdo përgjegjësi në lidhje me Shërbimet e Komunikimit dhe çdo veprim që rezulton nga pjesëmarrja juaj në çdo shërbim komunikimi. Menaxherët dhe hostët nuk janë zëdhënës të autorizuar të petreader.net dhe pikëpamjet e tyre nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht ato të petreader.net.

f. Materialet e ngarkuara në një shërbim komunikimi mund të jenë subjekt i kufizimeve të postuara në përdorimin, riprodhimin dhe/ose shpërndarjen. Ju jeni përgjegjës për respektimin e kufizimeve të tilla nëse ngarkoni materialet.

8. Politika e mbylljes së llogarisë.

8.1. Ne do të ndërpresim aksesin e një përdoruesi në Shërbimin nëse, në rrethana të përshtatshme, përdoruesi përcaktohet se është një shkelës i përsëritur.

8.2. Ne rezervojmë të drejtën për të vendosur nëse Përmbajtja shkel këto Kushte të Shërbimit për arsye të tjera përveç shkeljes së të drejtës së autorit, të tilla si pornografia, turpësia ose gjatësia e tepërt, por pa u kufizuar në. Ne mund të heqim në çdo kohë, pa njoftim paraprak dhe sipas gjykimit tonë, një përmbajtje të tillë dhe/ose të mbyllim llogarinë e një përdoruesi për dërgimin e një materiali të tillë në kundërshtim me këto Kushte të Shërbimit.

9. Akti Digital Millennium Copyright.

9.1. Nëse jeni pronar i të drejtës së autorit ose agjent i tij dhe besoni se ndonjë Përmbajtje cenon të drejtat tuaja të autorit, mund të dërgoni një njoftim në përputhje me Aktin e të Drejtave të Autorit të Mijëvjeçarit Dixhital ("DMCA") duke i dhënë agjentit tonë të së drejtës së autorit informacionin e mëposhtëm me shkrim (shih 17 USC 512(c)(3) për detaje të mëtejshme):

 • Nënshkrimi fizik ose elektronik i një personi të autorizuar për të vepruar në emër të pronarit të një të drejte ekskluzive që pretendohet se është shkelur;
 • Identifikimi i veprës me të drejtë autori që pretendon se është shkelur, ose nëse veprat e shumta me të drejtë autori në një faqe të vetme online mbulohen nga një njoftim i vetëm, një listë përfaqësuese e punëve të tilla në atë vend;
 • Identifikimi i materialit që pretendohet të cenojë ose të jetë subjekt i veprimtarisë që cenon dhe që duhet të hiqet ose qasja në të cilën duhet të jetë me aftësi të kufizuara dhe informacioni i arsyeshëm i mjaftueshëm për të lejuar ofruesin e shërbimit që ta gjejë materialin;
 • Informacion të arsyeshëm të mjaftueshëm për të lejuar ofruesin e shërbimit të kontaktojë me ju, të tilla si një adresë, numër telefoni dhe, nëse ka, një postë elektronike;
 • Një deklaratë që ju besoni me mirëbesim se përdorimi i materialit në mënyrën e ankesës nuk është i autorizuar nga zotëruesi i së drejtës së autorit, agjenti i tij ose ligji; dhe
 • Një deklaratë se informacioni në njoftim është i saktë, dhe nën dënimin e shkatërrimit, se jeni i autorizuar të veproni në emër të pronarit të një të drejte ekskluzive që pretendohet se është shkelur.

9.2. Agjenti ynë i caktuar për të drejtat e autorit për të marrë njoftime për shkeljen e pretenduar mund të arrihet me email:

[email mbrojtur]

Për qartësi, vetëm njoftimet DMCA duhet t'i shkojnë Agjentit të së Drejtës së Autorit; çdo reagim tjetër, koment, kërkesë për mbështetje teknike dhe komunikime të tjera duhet t'i drejtohen shërbimit të klientit petreader.net. Ju e pranoni se nëse nuk përmbushni të gjitha kërkesat e këtij seksioni 9, njoftimi juaj DMCA mund të mos jetë i vlefshëm.

9.3. Nëse besoni se Përmbajtja juaj që u hoq (ose qasja në të cilën u çaktivizua) nuk cenon, ose se keni autorizimin nga zotëruesi i së drejtës së autorit, agjenti i zotëruesit të së drejtës së autorit ose në përputhje me ligjin, për të postuar dhe përdorur materialin në Përmbajtja juaj, ju mund t'i dërgoni një kundër-njoftim që përmban informacionin e mëposhtëm tek Agjenti i së Drejtës së Autorit:

 • Nënshkrimi juaj fizik ose elektronik;
 • Identifikimi i Përmbajtjes që është hequr ose qasja në të cilën është çaktivizuar dhe e vendndodhjes në të cilën Përmbajtja u shfaq përpara se të hiqej ose çaktivizohej;
 • Një deklaratë që ju besoni në mirëbesim se Përmbajtja është hequr ose çaktivizuar si rezultat i një gabimi ose një identifikimi të gabuar të Përmbajtjes; dhe
 • Emri juaj, adresa, numri i telefonit dhe adresa e postës elektronike, një deklaratë që ju pranoni juridiksionin e gjykatës federale në Los Angeles, Kaliforni dhe një deklaratë që ju do të pranoni shërbimin e procesit nga personi që dha njoftimin e shkelje e supozuar.

9.4. Nëse një kundërnjoftim merret nga agjenti i së drejtës së autorit, ne mund t'i dërgojmë një kopje të kundërnjoftimit palës origjinale ankimore duke e informuar atë person se mund të zëvendësojë përmbajtjen e hequr ose të pushojë së çaktivizuari brenda 10 ditësh pune. Nëse pronari i së drejtës së autorit nuk paraqet një veprim duke kërkuar një urdhër gjykate kundër ofruesit, anëtarit ose përdoruesit të Përmbajtjes, Përmbajtja e hequr mund të zëvendësohet ose të rivendoset qasja në të, brenda 10 deri në 14 ditë pune ose më shumë pas marrjes së kundërnjoftimit, në diskrecioni ynë i vetëm.

10. Mohim garancie.

JU PRANONI QË PËRDORIMI JUAJ I SHËRBIMEVE DO TË BËHET NË RREZIKUN TUAJ VETËM. NE SHTESIN MË TË PLOTË TË LEJUAR NGA LIGJI, PETREADER.NET, ZYRTARËT, DREJTORËT, PUNONJËSIT DHE AGJENTËT E TIJ HEQEN TË GJITHA GARANCITË, TË SHPREHURA OSE TË LËNDRUESHME, NË LIDHJE ME SHËRBIMET DHE SHËRBIMET E SHËRBIMIT. PETREADER.NET NUK BËN ASNJË GARANCI OSE PËRFAQËSIM PËR SAKTËSINË OSE PLOTËSINË E PËRMBAJTJES SË KËSAJ FAQE TË FAQE OSE PËRMBAJTJEN E NDONJË FAQEVE TË LIDHUR ME KËTË FAQ FAQE DHE SHIPOZON ASNJË RREGULLIM OR BIBLIOTEKA TË LIDHJES (II) LËNDIM PERSONAL APO DËM TË PASURISË, TË ÇDO NATYRE QË Qofsh, që Rrjedhon NGA AKSJA JUAJ DHE PËRDORIMI I SHËRBIMEVE TONA; III (IV) NDONJË BUG, ​​VIRUS, KALË TROJANE OSE TË NGJITHSHME QË MUND TË TRANSMETOHET NË SHËRBIMET TONA OSE NËPËRMJET SHËRBIMEVE TONA NGA ÇDO PALË E TRETË; DHE/OSE (V) NDONJË GABIME OSE MËSHTIM NË ÇDO PËRMBAJTJE OSE PËR ÇDO HUMBJE OSE DËM TË ÇDO LLOJI TË PASUR SI REZULTAT TË PËRDORIMIT TË ÇDO PËRMBAJTJES TË POSHTUAR, TË DËRTUAR ME EMAIL, TË TRANSMETUAR, OSE MË TË TJERËSHTUR. PETREADER.NET NUK GARANTON, MIRATON, GARANTON APO MIRË PËRGJEGJËSI PËR ÇDO PRODUKT APO SHËRBIM TË REKLAMUAR OSE OFROHET NGA NJË PALE E TRETË PËRMES SHËRBIMEVE DHE KUNDËR SHËRBIMEVE TË TJERA TË KUFIZUARA TË KONTROLLIT. PALË NDAJ OSE NË NË NDËRMARRJE TË JETË PËRGJEGJËSE PËR MONITORIMIN E ÇDO TRANSAKSIONI MIDIS JU DHE OFRUESVE TË TRETË TË PRODUKTEVE OSE SHËRBIMEVE. SI ME BLERJEN E NJË PRODUKTI APO SHËRBIM NË NJË MESIM APO NË ÇDO MJEDIS, DUHET TË PËRDORNI GJYKIMIN TUAJ MË TË MIRË DHE KUJDES KU DUHET.

11. Kufizimi i përgjegjësisë.

NË ASNJË RAST PETREADER.NET, OFERTËT, DREJTORËT, PUNONJËSIT APO AGJENTËT E TIJ, NUK DO TË PËRGJEGJËN NDAJ JU PËR ASNJË DIREKT, INDIREKT, INCIDENTE, TË VEÇANTË, NDËSHKIM, OSE PAJISJE, PAJISJE, PAJISJE, PASAKTËSITË E PËRMBAJTJES; (II) LËNDIM PERSONAL APO DËM TË PASURISË, TË ÇDO NATYRE QË Qofsh, që Rrjedhon NGA AKSJA JUAJ DHE PËRDORIMI I SHËRBIMEVE TONA; (III) ÇDO QASJE TË PAAUTORIZUARA NË OSE PËRDORIM I SERVERËVE TONË TË SIGURT DHE/OSE NDONJË DHE TË GJITHË INFORMACION PERSONAL DHE/OSE INFORMACION FINANCIAR TË RUAJTUR Aty; (IV) ÇDO NDËRPRERJE OSE NDËRPRERJE TË TRANSMETIMIT NË OSE NGA SHËRBIMET TONA; (IV) NDONJË BUG, ​​VIRUS, KALË TROJANE, OSE TË NGJITHSHME, QË MUND TË TRANSMETOHET NË APO NË SHËRBIMET TONA NGA ÇDO PALË E TRETË; DHE/OSE (V) NDONJË GABIME APO MËSHTIM NË ÇDO PËRMBAJTJE OSE PËR NDONJË HUMBJE APO DËM TË ÇDO LLOJI TË PASUR SI REZULTATE TË PËRDORIMIT TË CDO PËRMBAJTJE TË POSHTUAR, TË DËRGUAR, TË TRANSMETUAR, APO NDËRKOMBËTARE NË TË TJERË , KONTRATA, DETYRIMI, APO NDONJË TEORI TJETËR JURIDIKE, DHE NËSE KOMPANIJA KËSHILLOHET APO JO PËR MUNDËSINË E DËMEVE TË TJERA. KUFIZIMI I PËRGJEGJËSISË SË LARTË DO TË ZBATOHET NË SHPËRINËN MË TË PLOTË TË LEJUAR NGA LIGJI NË JURIDIKSIONIN E ZBATUESHËM. JU NË VEÇANTË PRANONI SE PETREADER.NET NUK DO TË JETË PËRGJEGJËS PËR PËRMBAJTJEN OSE SJELLJEN SHPIFUESE, AFENDESE APO TË PALIGJSHME TË NJË PALË TË TRETË DHE QË RREZIKU PËR TË DËMTUAR APO TË VËN TË SHPËFUAR. NË ASNJË RAST PËRGJEGJËSIA AGREGATE TOTALE E PETREADER.NET NDAJ JU SIPAS KËTYRE KUSHTEVE TË SHËRBIMIT DO TË SHKALLË SHUMA E PAGUAR NGA JU PËR PËRDORIM SHËRBIMIN.

12. Përgjegjësia e Amazon.

Ne jemi një pjesëmarrës në Programin e Bashkëpunuar të Amazon Services LLC, një program reklamimi bashkëpunues i krijuar për të siguruar një mjet për ne për të fituar tarifa duke u lidhur me Amazon.com dhe faqet e lidhura me të.

13. Dëmshpërblimi.

Në masën e lejuar nga ligji në fuqi, ju pranoni të mbroni, zhdëmtoni dhe mbani të padëmshëm petreader.net, oficerët, drejtorët, punonjësit dhe agjentët e tij, nga dhe kundër çdo pretendimi, dëmi, detyrimi, humbjeje, detyrimi, kostoje ose borxhi, dhe shpenzimet (duke përfshirë por pa u kufizuar në tarifat e avokatit) që rrjedhin nga: (I) përdorimi dhe aksesi juaj i Shërbimit; (II) shkeljen nga ana juaj e çdo kushti të këtyre Kushteve të Shërbimit; (III) shkeljen nga ana juaj e çdo të drejte të palës së tretë, duke përfshirë pa kufizim çdo të drejtë autori, pronësie ose privatësie; ose (IV) çdo pretendim që Përmbajtja juaj i ka shkaktuar dëm një pale të tretë. Ky detyrim mbrojtjeje dhe dëmshpërblimi do t'i mbijetojë këtyre Kushteve të Shërbimit dhe përdorimit tuaj të Shërbimit.

14. Aftësia për të pranuar Kushtet e Shërbimit.

Ju pohoni se jeni ose më shumë se 18 vjeç, ose një i mitur i emancipuar, ose keni pëlqimin ligjor të prindërve ose kujdestarit, dhe jeni plotësisht të aftë dhe kompetent për të hyrë në termat, kushtet, detyrimet, pohimet, përfaqësimet dhe garancitë e përcaktuara në këto Kushte të Shërbimit dhe për t'iu përmbajtur dhe respektuar këto Kushte të Shërbimit. Në çdo rast, ju pohoni se jeni mbi 13 vjeç, pasi Shërbimi nuk është i destinuar për fëmijët nën 13 vjeç. Nëse jeni nën 13 vjeç, atëherë ju lutemi mos e përdorni Shërbimin. Flisni me prindërit tuaj se cilat faqe interneti janë të përshtatshme për ju.

15 Caktimi.

Këto Kushte të Shërbimit, dhe çdo e drejtë dhe licencë e dhënë më poshtë, nuk mund të transferohen ose caktohen nga ju, por mund të caktohen nga petreader.net pa kufizime.

16. Informatat kontaktuese.

Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me këto Kushte të Shërbimit, mund të na dërgoni email në [email mbrojtur]